Gå till menyn Gå till innehållet

Säkerhetskurs för fiskare

Kursplan – Säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg

Syfte:

Alla i besättningen ombord på ett fiskefartyg, med en längd om 5 meter eller mer, ska ha genomgått en säkerhetsutbildning för fiskare.
Utbildningen gäller i fem år och ska sedan förnyas.

Miniminivån på kursens omfattning framgår av TSFS 2011:116 bilaga 17

Mål:

Besättningsman på fiskefartyg skall ges en grundläggande kunskap inom brandskydd, sjukvård,
personlig säkerhet samt stabilitet och kunna handha vanligt förekommande utrustning ombord
inom dessa områden.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till personer som skall tjänstgöra ombord på fisk fartyg om 5 meter eller däröver.

Inträdeskrav:

Inga förkunskapskrav krävs, men ett giltigt läkarintyg för sjöfolk är ett krav för att delta på utbildningen.

Styrande dokument

TSFS 2011:116, bilaga17

Utbildningens innehåll och omfattning

En säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg ska minst uppfylla nedan angivna krav på innehåll och omfattning.
Punkten 2 i Del A2 (rökdykning) får undvaras vid tjänstgöring på fiskefartyg,
där krav om brandutrustning för rökdykning inte föreskrivs.
Därav erbjuds denna kurs med eller utan rökdykning.

Del A1, Brandskydd, teori (4 timmar)

Brandtriangeln

Olika typer av bränder, flambarhetsgränser

Brandorganisationen ombord

Fiskefartygs konstruktionsprinciper

Materialkrav avseende brännbarhet på fartyg

Olika släckmedel, lämplig placering av de olika handbrandsläckarna

 

Del A2, Brandskydd, praktiska övningar (4 timmar)

Påtagning och användning av skyddsutrustning

Rökdykning i realistisk miljö

Släckning med handbrandsläckare

Vattensläckning med strålmunstycke

 

Del B, Hälso- och sjukvård (4 timmar)

Grundläggande anatomi, cirkulations- och respirationssystem

ABC-sjukvård

Omhändertagande och inventering av skadade

Brännskadebehandling och hypotermi

Chockbehandling

Transport av skadade

 

Del C, Personlig säkerhet (2 timmar)

Säkerhetsorganisationen ombord

Personlig skyddsutrustning

Livräddningsutrustning, livbåtars och flottars egenskaper och utrustning, flytvästar, överlevnadsdräkter och SART-utrustning

Gällande svenska bestämmelser om livräddningsutrustning, radio samt arbets- och bostadsmiljö

GMDSS:s funktion och SAR

 

Del D, Stabilitet (2 timmar)

Grundläggande begrepp, fartygs flytbarhet och deplacement

Tyngdpunktsbestämning, metacenterhöjd, vikten av att placera lasten rätt

Inverkan av fria vätskeytor och effekten av vissa laster

Orientering om läckstabilitet