Gå till menyn Gå till innehållet

Kombi BST+AFF Refresh

Förkunskapskrav/inträdeskrav 

Fortbildningskurs i Grundläggande säkerhet (Basic Safety) kan genomgås om:

  • Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Grundläggande säkerhet, eller
  • Sjömannen har en behörighet med påteckning om regel VI/1, se exempel i bilaga 1.

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg, fiskefartyg eller traditionsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

Upplägget på utbildningen är uppbyggt på att egna elektroniska förstudier skall vara genomförd innan för att medverka på resterande del av kursen.

Förkunskaper/inträdeskrav

Fortbildningskurs i Avancerad brandbekämpning kan genomgås om:

  • Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Avancerad brandbekämpning, eller
  • Sjömannen har en behörighet som fartygsbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II eller Sjökapten. Detsamma gäller för behörigheterna maskinbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II och Sjöingenjör.

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg eller fiskefartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i lägst närfart.

För att tjänstgöring på andra fartyg ska kunna räknas måste sjömannen genom intyg kunna påvisa att fartyget haft brandmansutrusning ombord.