Gå till menyn Gå till innehållet

Basic Safety

Basic Safety – Grundläggande säkerhetsutbildningen vänder sig till all kategori av ombordanställd personal som ska ingå i ett fartygs säkerhetsorganisation.

Kursen ger deltagarna breda kunskaper och verktyg att hantera de olika olycksrisker/nödsituationer som kan finnas vid arbete ombord till sjöss och ger även kunskaper och förståelse om förebyggande arbete för att undvika att olyckor inträffar. Det läggs stor vikt på brandskydd under utbildningen. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

Upplägget på utbildningen är uppbyggt på att egna elektroniska förstudier skall vara genomförd innan för att medverka på resterande del av kursen.

Förkunskaper/inträdeskrav

Deltagarna måste ha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.