Gå till menyn Gå till innehållet

Basic Safety

Basic Safety – Grundläggande säkerhetsutbildningen vänder sig till all kategori av ombordanställd personal som ska ingå i ett fartygs säkerhetsorganisation.

Kursen ger deltagarna breda kunskaper och verktyg att hantera de olika olycksrisker/nödsituationer som kan finnas vid arbete ombord till sjöss och ger även kunskaper och förståelse om förebyggande arbete för att undvika att olyckor inträffar. Det läggs stor vikt på brandskydd under utbildningen. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

Del A, ÖVERLEVNADSTEKNIK (9 lektionstimmar)
a) Vilka nödsituationer som kan uppstå, t.ex. kollision, brand och förlisning
b) Vilka typer av livräddningsutrustning som normalt finns ombord
c) Livbåts- och livflottsutrustning
d) Personlig livräddningsutrustning
e) Överlevnadsprinciper, inklusive
– värdet av utbildning och träning
– skyddskläder och skyddsutrustning
– behovet av att vara förberedd vid nödsituationer
– vilka åtgärder som ska vidtas vid bemanning av livräddningsstationerna
– vilka åtgärder som ska vidtas vid fartygets övergivande
– vilka åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
– vilka åtgärder som ska vidtas ombord på en räddningsfarkost
– vilka risker de överlevande kan utsättas för

Del B, BRANDSKYDD (40 lektionstimmar)
Grundläggande brandskyddsutbildning innehållande både teori och praktiska rökdyknings- och släckövningar.

Del C, FÖRSTA HJÄLPEN (9 lektionstimmar)
a) Att bedöma olycksplatsen och skadades behov av hjälp med beaktande av egen säkerhet
b) Kroppens uppbyggnad och funktioner
c) Behovet av att vidta omedelbara åtgärder vid en olycka, inklusive förmågan att
– ställa diagnos
– använda olika tekniker vid återupplivningsförsök
– kontrollera och förhindra blödning
– behandla chock med olika metoder
– behandla bränn- och skållningsskador, inklusive skador orsakade av elektricitet
– använda första hjälpen-utrustning och annat förbandsmaterial

Del D, PERSONLIG SÄKERHET OCH ANSVAR (8 lektionstimmar) 
a) Rutiner vid nödsituationer
– Typer av nödsituationer som kan uppstå, t.ex. kollision, brand, förlisning
– Kunskap om beredskapsplaner för nödsituationer
– Nödsignaler och särskilda uppgifter som tilldelas besättningsmedlemmarna i mönstringslistan, mönstringsstationer, korrekt användning av personlig skyddsutrustning
– Åtgärder att vidta vid eventuella nödsituationer, inklusive brand, kollision, förlisning och inträngande vatten i fartyget
– Åtgärder vid olika nödsignaler
– Värdet av utbildning och övningar
– Kunskap om utrymningsvägar, intern kommunikation och larmsystem

b) Marina miljön
– Grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening
– Grundläggande miljöskyddsåtgärder
– Grundläggande kunskaper i den marina miljöns komplexitet och
mångfald

c) Arbetsskydd
– Vikten och nödvändigheten av att upprätthålla en hög nivå på arbetsskyddet
– Använda tillgänglig skyddsutrustning
– Vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas innan stängda utrymmen beträds
– Förtrogenhet med internationella åtgärder för att förebygga olyckor och hälsa

d) Kommunikation ombord
– Förstå principerna för, och eventuella hinder mot, en effektiv kommunikation mellan individer och grupper ombord på fartyget
– Förmåga att skapa och upprätthålla en effektiv kommunikation

e) Mänskliga relationer ombord på fartyg
– Vikten av att upprätthålla goda mänskliga förhållanden och arbetsförhållanden ombord på fartyg
– Grundläggande principer och praxis för lagarbete, inklusive konfliktlösning
– Socialt ansvar, anställningsförhållanden, individuella rättigheter och skyldigheter, farorna med narkotika och alkoholmissbruk

f) Trötthet
– Vikten av att få nödvändig vila
– Effekter av sömn, scheman och dygnsrytmen på utmattningsgraden
– Effekter av fysiska stressfaktorer på sjöfolk
– Effekter mellan miljöpåverkande faktorer i och utanför fartyget och deras inverkan på sjöfolk
– Effekter av schemaförändringar på sjöpersonals trötthet

Förkunskaper/inträdeskrav

Deltagarna måste ha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.