Gå till menyn Gå till innehållet

Advanced Fire Fighting - Refresh

STCW Manila innebär att Advanced Fire Fighting-certifikatet fått en begränsad giltighet på 5 år. För förnyelse av detta certifikat har en ny föreskrift/utbildning skapats som är en kortare repetition av grundutbildningen Advanced Fire Fighting.

Upplägget på utbildningen är uppbyggt på att egna elektroniska förstudier skall vara genomförd innan för att medverka på resterande del av kursen.

Kurslängd

20 lektionstimmar

Förkunskaper/inträdeskrav

Fortbildningskurs i Avancerad brandbekämpning kan genomgås om:

  • Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Avancerad brandbekämpning, eller
  • Sjömannen har en behörighet som fartygsbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II eller Sjökapten. Detsamma gäller för behörigheterna maskinbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II och Sjöingenjör.

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg eller fiskefartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i lägst närfart.

För att tjänstgöring på andra fartyg ska kunna räknas måste sjömannen genom intyg kunna påvisa att fartyget haft brandmansutrusning ombord.