Gå till menyn Gå till innehållet

Inträdeskrav – AFF Fortbildning

Fortbildningskurs i Avancerad brandbekämpning kan genomgås om:

– Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Avancerad brandbekämpning, eller
– Sjömannen har en behörighet som fartygsbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II eller Sjökapten. Detsamma gäller för behörigheterna maskinbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II och Sjöingenjör.

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg eller fiskefartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i lägst närfart.
För att tjänstgöring på andra fartyg ska kunna räknas måste sjömannen genom intyg kunna påvisa att fartyget haft brandmansutrusning ombord. För detta kan intyg enligt bilaga 2 begäras in från sjömannen.

Deltagarna måste även ha ett giltigt tvåårigt läkarintyg för sjöfolk som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. OBS! Fyraårigt läkarintyg gäller endast vid inre fart.