Sjöfartsutbildningar Logo
Sjöfartsutbildningar i Sverige
Helsingborg, Göteborg och Luleå

Avancerad brandbekämpning*
STCW Regel VI/3 TSFS 2013:47, bilaga 14

Brandskyddsföreningen Norrbotten arrangerar Advanced Fire Fighting Courses (släckledarkurser) för nautiskt och maskintekniskt vaktgående befäl i samtliga fartygstyper. Kursen är inriktad på ”släckledarens” roll vid en brand och ger kunskaper i att agera i den rollen både genom teoretiskt inriktade block, men även praktiska moment. Kursen ger också träning i såväl intern som extern fartygskommunikation.

Advanced Fire Fighting Course vänder sig främst till seniorbefäl, personer som arbetar i ledande befattningar ombord, exempelvis den som är utsedd att vara brandchef ombord och därför kommer att arbeta med att leda och organisera släckningsarbetet vid en eventuell brand.

Utbildningens innehåll är upplagt för att så realistiskt som möjligt ge deltagarna träning i befälsföring ombord under pågående olyckstillbud. Detta görs genom praktiska insats- och ledningsövningar vid rökdyknings- och släckövningar.

Utbildningen genomförs i samarbete med personal från räddningstjänsten på det av Transportstyrelsen godkända brandövningsfälten.

Kurslängd

35 lektionstimmar

Förkunskaper/Inträdeskrav

Certifikat för Grundläggande säkerhetsutbildning. Giltigt läkarintyg samt sjötid