Sjöfartsutbildningar Logo
Sjöfartsutbildningar i Sverige
Helsingborg, Göteborg och Luleå

Fortbildning Avancerad brandbekämpning*
STCW Regel VI/3 TSFS 2013:47, bilaga 15
Advanced Fire Fighting Course, revalidation

STCW Manila innebär att Advanced Fire Fighting-certifikatet fått en begränsad giltighet på 5 år. För förnyelse av detta certifikat har en ny föreskrift/utbildning skapats som är en kortare repetition av grundutbildningen Advanced Fire Fighting.

Kurslängd

20 lektionstimmar

Förkunskaper/inträdeskrav

Fortbildningskurs i Avancerad brandbekämpning kan genomgås om:

  • Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Avancerad brandbekämpning, eller
  • Sjömannen har en behörighet som fartygsbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II eller Sjökapten. Detsamma gäller för behörigheterna maskinbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II och Sjöingenjör.

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg eller fiskefartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i lägst närfart.

För att tjänstgöring på andra fartyg ska kunna räknas måste sjömannen genom intyg kunna påvisa att fartyget haft brandmansutrusning ombord.